09152609834

ثبت نام گوینده و ساخت صفحه اختصاصی

طراحی صفحه اختصاصی برای گویندگان با هزینه یکباره و بدون درصد از همکاری

1/6 میلیون تومان

899 هزارتومان

برای یک سال

درج نمونه کارهای ویدئویی

درج نمونه کارهای صوتی

درج تعرفه قیمت

ارتباط مستقیم با کارفرما

بدون دریافت درصد همکاری از طرف توپاد